Information till kunder och samarbetspartners

01 april, 2022

Kriget i Ukraina leder till negativa effekter för hela omvärlden, så också i vår verksamhet. Direkt påverkan ser vi genom onormalt stora kostnadsökningar på drivmedel och energi. De dramatiska prisökningarna på diesel och alkylatbensin påverkar våra transporter till och från uppdragen samt driften av vår maskinpark. Likaså hyr vi bostäder på helår för att säkra vår personalförsörjning för skogsvårdsarbete och nuvarande elpriser slår hårt mot oss. Dessa onormalt stora svängningar är inget vi tagit höjd för vid prissättningstillfället men inser nu att något måste göras snarast.

Därför behöver vi justera nuvarande ackordspriser uppåt med 2 % för innevarande säsong för att få viss täckning för våra ökade kostnader. Likaså kommer vi att justera våra timpriser från och med den 1 april.

Vi ber nu om Er förståelse för ovanstående justering och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

 

Sundins Skogsplantor AB